FAQ

לא. ניתן לרכוש ביטוח כל עוד הנך בארץ
כן, בהתאם למקרים המפורטים בפוליסה
מצבו הבריאותי של המבוטח כפי שהיה בכניסת הכיסוי ביטוחי לתוקף, לרבות תופעה, מום, תוצאות תאונה, מחלה או תוצאותיה שהיו קיימים אצל המבוטח לפני מועד התחלת הביטוח
רק אם תודיע מפורשות ותרכוש כיסוי לספורט אתגרי, תהיה מכוסה גם לאירועים רפואיים שיקרו לך כתוצאה מפעילות סקי
כן. פוליסה מאפשרת רכישת הרחבות וכיסויים המתאימים לסגנון הנסיעה האישי ולפעילויות אותן תבצע בחו"ל.
לרוב עד 24 שעות ובתנאי שסופק המידע הרפואי הנדרש.
במקרים פשוטים מדובר בתהליך קצר מאד, אך כדי להימנע מהפתעות אל תשאירו לרגע האחרון